ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
บริการทะเบียนพาณิชย์
สมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก