หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
“ การคมนาคมสะดวก น้ำไหลไฟสว่าง สร้างรายได้เสริม
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
วิสัยทัศน์ อบต.บางพระหลวง
วัดบางพระหลวง
โรงเรียนวัดหัวถนน
อบต.บางพระหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางพระหลวง จ.นครสวรรค์
 
 
       
 

กลุ่มอาชีพประมง
   

ลานกีฬา หมู่1
 
       
 
 
 
 
ที่ นว 0023.5/18 การตรวจสอบรายการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2564  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/17 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
นว 0023.2/ว729 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.2/ว729 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
นว 0023.3/ว29566 ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกในช่วงปลายปี  [ 21 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว1267 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใส  [ 21 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 29351 การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อ  [ 20 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว29495 การประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  [ 20 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 29483 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวันหยุดทำการเพิ่มเป็น  [ 20 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว29144 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 16 ธ.ค. 2564 ]  
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ค. 2553
 
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง ครั้งที่ 1 [ 23 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 36 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่ [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 34 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่ [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ( [ 24 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 57 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศ [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 54 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565 [ 28 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 98 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่เลือกตั้งเขตที่ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 58 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 56 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 53 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างในการอบรมเลือกตั้งโดยว [ 23 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 45 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลสรุปผลการเลือกตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 69 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลอบรมการเลือกตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 68 
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 71 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางการเลือกตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 95 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบอร์ดติดประกาศเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 4 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 83 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแล [ 3 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 86 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔โด [ 28 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายไวนิลโครงไม้เชิญชวนการเลือกตั้งและป้ายไวนิลปิดประกา [ 26 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 85 
 
 
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว75  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบ กสว. มท 0820.2/ว81 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION กศ. มท 0816.1/ว3178  [ 12 ม.ค. 2565 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565) กศ. มท 0816.3/ว82  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาของ อปท. (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว83 [เอกสารแนบ]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว75  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว79 [บัญชีแนบท้าย]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว78  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว80 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางพระหลวง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การสื่อสารภายในตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
สอบถาม (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 393  ตอบ 1  
หินคลุกถนน (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 223  ตอบ 1  
เลือกตั้ง อบต. (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 208  ตอบ 1  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-000-453
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-000-453
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 10,900,898 เริ่มนับ 28 ก.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10