หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
“ การคมนาคมสะดวก น้ำไหลไฟสว่าง สร้างรายได้เสริม
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
วิสัยทัศน์ อบต.บางพระหลวง
วัดบางพระหลวง
โรงเรียนวัดหัวถนน
อบต.บางพระหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางพระหลวง จ.นครสวรรค์
 
 
       
 

พรมเช็ดเท้า
   

ลานกีฬา หมู่1
 
       
 
 
 
 
นว 0023.4/ว11015 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที  [ 18 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/11033 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเป็นค่าเงิน  [ 18 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/ว814 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  [ 18 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/10405 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและกา  [ 18 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 811 เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรม และปรับกำหนดตารางอบรมใหม่หลักสูตรสัมมนาระเบียบกฎหมายส  [ 18 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 780 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น  [ 18 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 812 ผลการตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัครเพื่อประเมินมาตรฐานให้บริการศูนย์ราชการสะดวก  [ 18 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 813 แนวทางการจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการผังเมืองตามพระราชบัญ  [ 18 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.2/ว 10407 เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมิน  [ 18 พ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 10950 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั  [ 18 พ.ค. 2565 ]  
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ค. 2553
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประม [ 23 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ขอเชิญชวนชาวตำบลบางพระหลวง จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 48 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจโควิด ATK (Antigen Test Kit) และอุปกรณ์ในการป้ [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจโควิด ATK (Antigen Test Kit) และอุปกรณ์ในการป้ [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานโครงการจิตอาสาพัฒนาวันสำคั [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของสถาบันชาติไท [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างแรงงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่โครงการจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของสถาบันชาต [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบปร [ 18 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 45 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้ [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 38 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายพัสดุ [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และเครื่องสำรองไฟ (สป.)โดยวิ [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 88 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่อง [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 53 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 51 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเส [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 73 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลางโครงการก่อส [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 70 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (ต [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารที่ทำการ อบต.บางพระหล [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 60 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถางป่าไหล่ทางถนนทั้งสองข้างทาง ถนนสาย หมู่ที่ 1, [ 17 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 66 
 
 
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1508  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กพส. มท 0810.7/ว1506  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย กศ. มท 0816.1/ว1458  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1505  [ 24 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 สน.บถ.  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว49  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1492  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กศ. มท 0816.2/ว1489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฯ ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1503 [เอกสาร]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1502  [ 24 พ.ค. 2565 ]
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางพระหลวง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การสื่อสารภายในตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
สอบถาม (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 490  ตอบ 1  
หินคลุกถนน (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 306  ตอบ 1  
เลือกตั้ง อบต. (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 307  ตอบ 1  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-0188
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-000-453
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 12,275,186 เริ่มนับ 28 ก.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10